Zrównoważona koncepcja rozwoju Weidmüller

Zrównoważona koncepcja rozwoju Weidmüller

Pracujemy w sposób zrównoważony, aby przekazać firmę i środowisko następnemu pokoleniu w dobrym i zdrowym stanie. Zintegrowane i zorientowane na wartość zarządzanie zrównoważonym rozwojem jest mocno zakorzenione w naszej firmie.

Nie uchylamy się od odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. Promowanie uczenia się, ostrożne wykorzystywanie zasobów i wzmacnianie kultury innowacji nie są dla nas przykładami reorientacji korporacyjnej. Przeciwnie, były częścią naszej kultury korporacyjnej od wielu pokoleń. Przyjmujemy odpowiedzialność, dbając o nasz personel i przestrzegając zasad zachowania narzuconych przez społeczeństwo, wychodzimy nawet poza wymogi określone w statucie i prawodawstwie.

Ekonomia Weidmüller

Wykorzystujemy potencjał zarobkowy, aby zagwarantować stabilność i niezależność zarówno naszej firmy, jak i marki. W tym celu polegamy na znalezieniu idealnej równowagi między naszymi wartościami korporacyjnymi, a mianowicie klientami, innowacjami, pracownikami oraz jakością produktu i procesu. Działamy w ten sposób od dziesięcioleci i będziemy tak działać w przyszłości.

1 000 aktywnych praw własności przemysłowej na całym świecie

1 000 aktywnych praw własności przemysłowej na całym świecie

1 000 aktywnych praw własności przemysłowej na całym świecie

Poprzez naszą współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organami normalizacyjnymi aktywnie angażujemy się w nowe zmiany rynkowe, pomagając kształtować aktualne i przyszłe technologie

Ponad 30 000 klientów

Ponad 30 000 klientów

Ponad 30 000 klientów

Działamy globalnie, opracowujemy rozwiązania i produkujemy z wykorzystaniem innowacji, a także dostarczamy naszym klientom produkty i rozwiązania dostosowane do ich potrzeb – przez całą dobę i na całym świecie

Ekologia w Weidmüller

Wprowadzamy w życie naszą odpowiedzialność ekologiczną poprzez ciągłe zmniejszanie ilości surowców, które używamy, emisji i zużycia energii. Wysokie wymagania stawiamy nie tylko sobie i naszym pracownikom, lecz także naszym partnerom – robimy to z pełnym przekonaniem, na całym świecie.

Ultranowoczesna hala produkcyjna o powierzchni 11 000 m²

Ultranowoczesna hala produkcyjna o powierzchni 11 000 m²

Ultranowoczesna hala produkcyjna o powierzchni 11 000 m²

Nasze procesy produkcyjne w zakładzie produkującym komponenty z tworzyw sztucznych w Detmold zostały zaprojektowane tak, aby były jak najbardziej wydajne i przyjazne dla środowiska. W tym celu wykorzystujemy również innowacyjne technologie umożliwiające minimalne zużycie energii w produkcji.

Energetyczni zwiadowcy poszukują obszarów, w których można uniknąć strat

Energetyczni zwiadowcy poszukują obszarów, w których można uniknąć strat

Energetyczni zwiadowcy poszukują obszarów, w których można uniknąć strat

W ramach praktyk stażyści działają jako energetyczni zwiadowcy i poszukują potencjalnych źródeł utraty energii w firmie.

Aktywnie uczestniczymy w różnych inicjatywach – w Niemczech i na całym świecie

Aktywnie uczestniczymy w różnych inicjatywach – w Niemczech i na całym świecie

Weidmüller aktywnie angażuje się w różne inicjatywy oraz wspiera cele oraz projekty działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Kodeks postępowania ZVEI

Kodeks postępowania ZVEI

Przyjmujemy odpowiedzialność – również w kontekście globalizacji. Podpisaliśmy kodeks postępowania ZVEI. Kodeks postępowania ZVEI przyjmuje ustanowione międzynarodowe wzorce jako referencyjne schematy i obejmuje wszystkie istotne zagadnienia. Linki do tekstu kodeksu postępowania ZVEI w kilku językach znajdują się poniżej. Stosowanie się do kodeksu postępowania ZVEI jest dobrowolne. W założeniu ma on być wzorcem deklaracji przedsiębiorstw składanych klientom lub dostawcom gdy wymagają oni podobnych deklaracji.

Pobierz kodeks postępowania

RoHS i REACH

RoHS i REACH

Weidmüller, jako przedsiębiorstwo zorientowane na wartość, jest świadome swojej odpowiedzialności wobec klientów, pracowników, społeczeństwa i środowiska. Dlatego też przyjęcie odpowiedzialności w kontekście dyrektywy ROHS 2011/65/UE było dla firmy oczywiste.

Weidmüller podejmuje nawet środki wykraczające poza wymogi dyrektywy. Ponad 20 lat temu firma Weidmüller zaprzestała stosowania kadmu w tworzywach sztucznych. Niezależnie od wskaźników określonych w dyrektywie 2011/65/UE dotyczącej ROHS w odniesieniu do klas urządzeń i powiązanych produktów, Weidmüller planuje uwzględnić wymagania tej dyrektywy dla wszystkich stosowanych tworzyw i produktów.

Poczyniliśmy pionierskie kroki, aby zrealizować w firmie Weidmüller cele wynikające z art. 1 rozporządzenia REACH. REACH jest systemem uczenia się, który jest skuteczny tylko wtedy, gdy reakcja na nowe informacje lub nowe zapotrzebowanie będzie elastyczna i dynamiczna.

Weidmüller jako przedsiębiorstwo o nastawieniu ekologicznym bierze na siebie odpowiedzialność za komunikację w ramach łańcucha dostaw oraz za cały przepływ informacji w ramach rozporządzenia REACH 1907/2006. Zgodnie z art. 33 rozporządzenia REACH obowiązek informowania o substancjach w produktach ma zastosowanie wyłącznie do tzw. substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC). Europejska Agencja Chemikaliów ECHA decyduje, które substancje podlegają niniejszemu rozporządzeniu (zob. REACH art. 59). Aktualna wersja listy kandydatów znajduje się na stronach internetowych ECHA.

Na podstawie oświadczeń naszych dostawców obecnie w niektórych naszych produktach ilości substancji SVHC przekraczają wyznaczone progi do obowiązku składania deklaracji, wynikającego z art. 33. Sytuacja ta może jednak się zmienić, na przykład po opublikowaniu przez ECHA nowej listy SVHC. Natychmiast po objęciu obowiązkiem składania deklaracji dla kolejnych produktów Weidmüller Interface artykuły objęte zmianami i znajdujące się na liście SVHC zostaną opublikowane dla każdego produktu w internetowym katalogu produktów.

Lokalne społeczności i pracownicy

Działamy społecznie i etycznie zarówno jeśli chodzi o naszych pracowników, jak i o lokalne społeczności, w pełni zgodnie z podstawowymi wartościami Weidmüller. Okazujemy nasze zaangażowanie i odpowiedzialność w praktyce, we wszystkich lokalizacjach Weidmüller na całym świecie. W ramach idei „Weidmüller pomaga!”Weidmüller łączy swoje zrównoważone i społecznośrodowiskowe zobowiązania w Niemczech i na całym świecie.

Akademia Weidmüller

Akademia Weidmüller

Akademia Weidmüller

Edukacja jest kluczem do sukcesu! Akademia łączy wszystkie działania związane z edukacją, szkoleniami i przekazywanem wiedzy. Łączy ona ludzi i ich know-how od czasu powstania w 2003 r.

Broszura o zrównoważonym rozwoju