REACH

Europejskie rozporządzenie w sprawie chemikaliów REACH oznacza rejestrację, ocenę i dopuszczenie środków chemicznych do obrotu.

Cele rozporządzenia REACH, wynikające z art. 1, są następujące:

 • zapewnienie wysokiego poziomu ochrony dla zdrowia ludzi i środowiska,
 • rozwój alternatywnych narzędzi oceny zagrożeń spowodowanych tymi substancjami,
 • poprawa konkurencyjności i innowacji.

Poczyniliśmy pionierskie kroki, aby zrealizować w firmie Weidmüller cele wynikające z art. 1 rozporządzenia REACH. REACH jest systemem uczenia się, który jest skuteczny tylko wtedy, gdy reakcja na nowe informacje lub nowe zapotrzebowanie będzie elastyczna i dynamiczna.

Weidmüller jako przedsiębiorstwo o nastawieniu ekologicznym bierze na siebie odpowiedzialność za komunikację w ramach łańcucha dostaw oraz za cały przepływ informacji w ramach rozporządzenia REACH 1907/2006. Zgodnie z art. 33 rozporządzenia REACH obowiązek informowania o substancjach w produktach ma zastosowanie wyłącznie do tzw. substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC). Europejska Agencja Chemikaliów ECHA decyduje, które substancje podlegają niniejszemu rozporządzeniu (zob. REACH art. 59). Aktualna wersja listy kandydatów znajduje się na stronach internetowych ECHA.

Na podstawie oświadczeń naszych dostawców obecnie w niektórych naszych produktach ilości substancji SVHC przekraczają wyznaczone progi do obowiązku składania deklaracji, wynikającego z art. 33. Sytuacja ta może jednak się zmienić, na przykład po opublikowaniu przez ECHA nowej listy SVHC. Natychmiast po objęciu obowiązkiem składania deklaracji dla kolejnych produktów Weidmüller Interface artykuły objęte zmianami i znajdujące się na liście SVHC zostaną opublikowane dla każdego produktu w internetowym katalogu produktów.

W przypadku braku możliwości odnalezienia odpowiedniego produktu lub w razie dalszych pytań na ten temat, prosimy o kontakt z naszym zespołem (green-compliance@weidmueller.com), podając numer artykułu.

Często zadawane pytania dotyczące REACH

Często zadawane pytania firmie Weidmüller dotyczące REACH

Często zadawane pytania firmie Weidmüller dotyczące REACH

Jaką rolę odgrywa Weidmüller w łańcuchu dostaw w ramach REACH?

 • Przedsiębiorstwa grupy Weidmüller przyjmują w ramach hierarchii REACH rolę „dalszych użytkowników”, ponieważ ani produkcja, ani materiał nie są produkcji własnej ani też nie są nabywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym [EOG].

W jaki sposób Weidmüller może dopilnować, aby wszystkie materiały używane w produktach Weidmüller były wstępnie zarejestrowane?

 • Ponieważ Weidmüller jest wyłącznie „dalszym użytkownikiem,” firma nie ma obowiązku rejestrowania materiału, dlatego wszyscy nasi dostawcy zostali poinformowani o ich obowiązku rejestracji lub wstępnej rejestracji.

Czy Weidmüller jest w stanie przedstawić informacje na temat statusu rejestracji i/lub wstępnej rejestracji materiału?

 • Ponieważ większość naszych dostawców – podobnie jak Weidmüller – pełni rolę „dalszego użytkownika” lub sprzedawcy, wymaga od swoich dostawców wyższego szczebla wstępnej rejestracji odpowiedniego materiału, obecnie nie mamy dostępu do ostatecznych oświadczeń.

Czy Weidmüller spodziewa się problemów z dostawą i/lub wycofaniem produktu w związku z REACH?

 • Ze względu na fakt, że mamy prawie wyłącznie dostawców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w tym przypadku istnieje prawny obowiązek rejestracji materiałów, nie spodziewamy się żadnych przerw ani problemów związanych z dostarczaniem produktów spowodowanych przez REACH.

Jakie obowiązki ciążą na firmie Weidmüller w ramach REACH?

 • Firma Weidmüller jako dostawca wyrobów jest zobowiązana do informowania o obecności „substancji wzbudzających szczególnie duże obawy” (REACH art. 57, 59) o wartości dopuszczalnej 0,1% jako procent masy produktu art. 33 ust. 1.

Kto jest przedstawicielem w sprawie REACH dla grupy Weidmüller?

 • Przedstawicielem w sprawie REACH dla grupy Weidmüller jest Stephanie Uding.
  Będzie udzielała odpowiedzi na wszystkie dodatkowe pytania.

 • Przedsiębiorstwa grupy Weidmüller przyjmują w ramach hierarchii REACH rolę „dalszych użytkowników”, ponieważ ani produkcja, ani materiał nie są produkcji własnej ani też nie są nabywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym [EOG].