RoHS

RoHS

Ograniczenie zawartości ołowiu i pięciu innych potencjalnie niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych określono w dyrektywie europejskiej 2011/65/UE.

Weidmüller, jako przedsiębiorstwo zorientowane na wartość, jest świadome swojej odpowiedzialności wobec klientów, pracowników, społeczeństwa i środowiska. Dlatego też przyjęcie odpowiedzialności w kontekście dyrektywy ROHS 2011/65/UE było dla firmy oczywiste. W tym kontekście chcielibyśmy przedstawić przegląd zawartości dyrektywy.

Działania poprzedzające wprowadzenie dyrektywy RoHS 2011/65/UE
W grudniu 2008 r. Komisja Europejska zaproponowała przekształcenie dyrektywy 2002/95/WE.
Wynikiem tego przekształcenia jest dyrektywa 2011/65/UE (zwana dalej „przekształconą dyrektywą RoHS” lub „dyrektywą RoHS II”), która została ostatecznie przyjęta w dniu 27 maja 2011 r. Przekształcona dyrektywa RoHS została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 1 lipca 2011 r. i weszła w życie w dniu 21 lipca 2011 r. Państwa członkowskie musiały dokonać transpozycji przekształconej dyrektywy RoHS do prawa krajowego najpóźniej do dnia 2 stycznia 2013 r.

Dyrektywa RoHS podlega ciągłemu cyklowi oceny. Oznacza to, że co cztery lata nowe substancje mogą zostać zakazane lub mogą zostać pominięte odstępstwa do zasad lub dodane nowe.

W lipcu 2019 r. wprowadzono rozszerzenie załącznika II do dyrektywy poprzez poprawkę (UE) 2015/863. Wykaz substancji regulowanych został rozszerzony o cztery tzw. plastyfikatory. Pierwotna nazwa dyrektywy 2011/65/UE pozostaje jednak niezmieniona.

Następujące substancje stosowane w produktach elektronicznych są w granicach określonych w dyrektywie:

 • Ołów (Pb):
 • Rtęć (Hg)
 • Kadm (Cd)
 • Chrom sześciowartościowy (Cr (VI))
 • Polibromowany bifenyl (PBB)
 • Polibromowane etery difenylowe (PBDE)
 • Ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP)
 • Ftalan benzylu butylu (BBP)
 • Ftalan dibutylu (DBP)
 • Ftalan diizobutylu (DIBP)

Ze względu na fakt, że nie wszystkie substancje mogą być łatwo zastąpione w produktach elektrycznych i elektronicznych, załącznik A do dyrektywy zawiera wykaz zwolnień z zakazu. Zwolnienia z zakazu mają zastosowanie przez ograniczony czas dla określonych materiałów lub w zależności od aplikacji.

Klasy urządzeń ROHS:

 • Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
 • Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
 • Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny
 • Sprzęt konsumencki
 • Sprzęt oświetleniowy
 • Narzędzia elektryczne i elektroniczne (z wyjątkiem wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych)
 • Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
 • Wyroby medyczne
 • Przyrządy do nadzoru i sterowania, włącznie z przyrządami do nadzoru i sterowania w obiektach przemysłowych
 • Automaty wydające
 • Inny sprzęt elektryczny i elektroniczny nieobjęty żadną z powyższych kategorii