Zgodność deklaracja zgodno?ci i Produktów środowiskowych

Zgodność deklaracja zgodno?ci i Produktów środowiskowych

Deklaracja zgodności CE/ dopuszczenia / certyfikaty produktów

Od 20 kwietnia 2016 r. w Unii Europejskiej obowiązuje osiem nowych dyrektyw UE wprowadzonych bez okresu przejściowego. Oznakowanie CE służy do potwierdzenia zgodności z tymi dyrektywami i normami.

Możesz pobrać wszystkie dopuszczenia/certyfikaty oraz deklaracje zgodności CE właściwe dla produktów z naszego katalogu produktów online , wybierając odpowiedni produkt i przechodząc do sekcji „Pobieranie”.

REACH

Europejskie rozporządzenie w sprawie chemikaliów REACH oznacza rejestrację, ocenę i dopuszczenie środków chemicznych do obrotu.

Europejskie rozporządzenie w sprawie chemikaliów REACH oznacza rejestrację, ocenę i dopuszczenie środków chemicznych do obrotu.

Weidmüller jako przedsiębiorstwo o nastawieniu ekologicznym bierze na siebie odpowiedzialność za komunikację w ramach łańcucha dostaw oraz za cały przepływ informacji w ramach rozporządzenia REACH 1907/2006. Zgodnie z art. 33 rozporządzenia REACH obowiązek informowania o substancjach w produktach ma zastosowanie wyłącznie do tzw. substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC). Europejska Agencja Chemikaliów ECHA decyduje, które substancje podlegają niniejszemu rozporządzeniu (zob. REACH art. 59). Aktualna wersja listy kandydatów znajduje się na stronach internetowych ECHA.

Na podstawie oświadczeń naszych dostawców obecnie w niektórych naszych produktach ilości substancji SVHC przekraczają wyznaczone progi do obowiązku składania deklaracji, wynikającego z art. 33. Sytuacja ta może jednak się zmienić, na przykład po opublikowaniu przez ECHA nowej listy SVHC. Natychmiast po złożeniu deklaracji w odniesieniu do kolejnych produktów Interfejsu Weidmüller, dokonane artykuły i zawarte w SVHC zostaną opublikowane w katalogu produktów online na każdym produkcie.Jeśli nie możesz zidentyfikować odpowiedniego produktu w tym katalogu lub masz dodatkowe pytania na ten temat, prosimy o kontakt z naszym zespołem (green-compliance@weidmueller.com ) podając numer artykułu.

RoHS

Ograniczenie zawartości ołowiu i pięciu innych potencjalnie niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych określono w dyrektywie europejskiej 2011/65/UE.

Ograniczenie zawartości ołowiu i pięciu innych potencjalnie niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych określono w dyrektywie europejskiej 2011/65/UE.

Weidmüller, jako przedsiębiorstwo zorientowane na wartość, jest świadome swojej odpowiedzialności wobec klientów, pracowników, społeczeństwa i środowiska. Dlatego też przyjęcie odpowiedzialności w kontekście dyrektywy ROHS 2011/65/UE było dla firmy oczywiste. W tym kontekście chcielibyśmy przedstawić przegląd zawartości dyrektywy.

W grudniu 2008 roku Komisja Europejska zaproponowała przekształcenie dyrektywy 2002/95/WE. Wynikiem tego przekształcenia jest dyrektywa 2011/65/UE (zwana dalej „przekształconą dyrektywą RoHS” lub „dyrektywą RoHS II”), która została ostatecznie przyjęta w dniu 27 maja 2011 r. Przekształcona dyrektywa RoHS została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 1 lipca 2011 r. i weszła w życie w dniu 21 lipca 2011 r. Państwa członkowskie musiały dokonać transpozycji dyrektywy RoHS do prawa krajowego najpóźniej do dnia 2 stycznia 2013 r. Dyrektywa RoHS podlega ciągłemu cyklowi ponownej oceny. Oznacza to, że co cztery lata może być zabronione wprowadzanie nowych substancji lub można pominąć wyjątkowe przepisy lub je od razu przyłączyć.W lipcu 2019 r. rozszerzenie załącznika II do dyrektywy miało miejsce poprzez zmianę (UE) 2015/863. Wykaz substancji regulowanych został rozszerzony o cztery tzw. plastyfikatory. Pierwotna nazwa dyrektywy 2011/65/UE pozostaje jednak niezmieniona.

Następujące substancje stosowane w produktach elektronicznych są w granicach określonych w dyrektywie:

Następujące substancje stosowane w produktach elektronicznych są w granicach określonych w dyrektywie:

  • Ołów (Pb):
  • Rtęć (Hg)
  • Kadm (Cd)
  • Chrom sześciowartościowy (Cr (VI))
  • Polibromowany bifenyl (PBB)
  • Polibromowane etery difenylowe (PBDE)
  • Ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP)
  • Ftalan benzylu butylu (BBP)
  • Ftalan dibutylu (DBP)
  • Ftalan diizobutylu (DIBP)

Ze względu na fakt, że nie wszystkie substancje mogą być łatwo zastąpione w produktach elektrycznych i elektronicznych, załącznik III do dyrektywy zawiera wykaz zwolnień z zakazu. Zwolnienia z zakazu mają zastosowanie przez ograniczony czas dla określonych materiałów lub w zależności od aplikacji.

Jeżeli potrzebne są certyfikaty dotyczące zgodności produktu lub w razie dalszych pytań na ten temat, prosimy o kontakt z naszym zespołem (green-compliance@weidmueller.com ), podając numer artykułu.

Dyrektywa RoHS w Chinach

Nowa chińska dyrektywa RoHS została opublikowana pod auspicjami Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych Chin w dniu 21 stycznia 2016 r. (SJ/T 11364-2014). Przedmiotowa dyrektywa może mieć również wpływ na produkty Weidmüller. Nowa dyrektywa weszła w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i zastąpiła poprzednią dyrektywę RoHS w Chinach z 2006 r. (SJ/T 11364-2006).

Dyrektywa obejmuje następujące substancje i związki chemiczne. Są one jak dotąd analogiczne do dyrektywy RoHS dla UE, w tym do obowiązujących limitów.

Ołów (Pb): 0,1%

Rtęć (Hg): 0,1%

Kadm (Cd): 0,1%

Chrom sześciowartościowy (Cr (VI)): 0,1%

Polibromowane bifenyle (PBB): 0,1%

Polibromowany eter difenylowy (PBDE): 0,1%

Jeśli masz dalsze pytania na temat chińskiej dyrektywy RoHS lub potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji, skontaktuj się z nami za pomocą poczty elektronicznej pod adresem green-compliance@weidmueller.com .

* Pola wymagane

Wprowadź fragment nazwy produktu, kilka cyfr numeru części lub fragment certyfikatu badania typu WE i kliknij przycisk „szukaj”. Wypełnij wszystkie pola, aby ograniczyć wyniki wyszukiwania.

Od 1992 r. Weidmüller stosuje zarządzanie jakością zgodne z międzynarodową normą DIN EN ISO 9001.

W 2004 r. firma poczyniła kolejny ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, po którym nastąpiło połączenie systemów bezpieczeństwa BHP, środowiska i zarządzania jakością w zintegrowany system zarządzania (IMS). Integracja ta jasno określiła obowiązki i zapewniła przestrzeganie zasad zarządzania Weidmüller we wszystkich miejscach w obrębie całego przedsiębiorstwa. Strategię tę utrzymaliśmy w całym procesie certyfikacji zarządzania energia według normy DIN EN 16001 w 2011 r. oraz po przejściu na normę DIN EN ISO 50001 w 2012 r. Ponadto wymagania normy ISO/IEC 80079-34 dla produktów ATEX i IECEx oraz wymagania normy jądrowej KTA 1401 i 10 CFR 50, załącznik B uznawane są za nieodłączną część zintegrowanego systemu zarządzania.